Kwestia zasiłku macierzyńskiego dla kobiety w ciąży jest bardzo istotna. O ile oczywistym jest, że zasiłek macierzyński przysługuje kobiecie pracującej na etacie, o tyle w przypadku umowy zlecenia fakt ten oczywisty już nie jest.  

Jeśli jesteś zatrudniona na podstawie umowy zlecenia to zgodnie z obowiązującym prawem nie przysługuje Ci urlop macierzyński, natomiast może przysługiwać zasiłek macierzyński – w przypadku spełnienia niżej opisanych warunków.


Przede wszystkim warunkiem otrzymania zasiłku jest posiadanie ubezpieczenia chorobowego, a co za tym idzie opłacanie składki na ubezpieczenie chorobowe. W przypadku umowy o pracę składka ta odprowadzana jest obowiązkowo przez pracodawcę, problem więc ewentualnego nieudzielenia zasiłku jest niemożliwy. Inaczej jest w przypadku zlecenia, tutaj bowiem opłacanie składki chorobowej zazwyczaj jest dobrowolne, a więc kobieta która nie zdecyduje się na jej opłacenie nie będzie mogła w przyszłości z zasiłku korzystać.
 

Po pierwsze, zleceniobiorca musi zadeklarować zleceniodawcy chęć odprowadzania składki chorobowej, a zleceniodawca nie ma prawa odmówić. Jednakże opłacanie dobrowolnej składki chorobowej jest możliwe tylko w sytuacji, gdy umowa podlega obowiązkowemu oskładkowaniu emerytalnemu i rentowemu, gdy składki emerytalna i rentowa zaś opłacane są dobrowolnie, przystąpienie do ubezpieczenia chorobowego nie będzie możliwe.  
 

Po drugie, kobieta w dniu porodu musi mieć aktualne zatrudnienie. W przypadku umowy o pracę, zgodnie z art.177 k.p. pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o prac w okresie ciąży a także w okresie urlopu macierzyńskiego. Niestety w przypadku umowy zlecenia ciąża nie stanowi okresu ochronnego, istotne jest zatem, żeby umowa nadal obowiązywała w dniu porodu. Obecnie bez znaczenia jest to, jak długo umowa obowiązywała przed porodem. Wystarczy, że do ubezpieczenia chorobowego kobieta przystąpi np. na miesiąc przed narodzinami dziecka.  
 

Po trzecie, osoba zatrudniona na postawie umowy zlecenie, powinna dostarczyć swojemu zleceniodawcy dwa dokumenty:

  • akt urodzenia dziecka oraz
  • wniosek o wypłatę zasiłku macierzyńskiego

Zasiłek macierzyński który zostanie już przyznany przysługuje przez okres ustalony w Kodeksie Pracy jest to 20 tygodni za okres urlopu macierzyńskiego oraz 32 tygodnie okresu rodzicielskiego (łącznie 52 tygodnie).