Prawo administracyjne

Kancelaria oferuje usługi obejmujące doradztwo oraz reprezentację w postępowaniach administracyjnych, sądowo-administracyjnych, oraz postępowaniach egzekucyjnych w administracji. W tym zakresie:

 • przygotowujemy ekspertyzy z zakresu materialnego prawa administracyjnego oraz procedury administracyjnej i sądowo-administracyjnej,
 • sporządzamy wnioski inicjujące postępowania administracyjne,
 • reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed organami administracji publicznej, tj. w postępowaniach przed organami administracji rządowej i samorządowej na każdym etapie toczącej się   procedury administracyjnej, w tym w postępowaniach odwoławczych o wydanie decyzji przez organy II instancji (np. przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym), a także przed sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urzędem Patentowym,
 • świadczymy pomoc prawną w postępowaniach administracyjnych o wydanie wymaganych prawem koncesji, licencji i zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej.

Doradzamy i prowadzimy postępowania w zakresie:

 • zaskarżenia decyzji administracyjnej,
 • zaskarżenia uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego, oraz aktów prawa stanowionych przez organy administracji rządowej,
 • skarg na bezczynność organów administracji publicznej,
 • przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji organu I instancji,
 • zażalenia na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia,
 • wznowienia postępowania administracyjnego,
 • stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej.

W zakresie postępowania egzekucyjnego w administracji prowadzimy postępowania w przedmiocie:

 • zwolnienia lub wyłączenia rzeczy spod egzekucji,
 • wstrzymania czynności egzekucyjnych,
 • zażalenia na postępowanie lub czynności egzekucyjne.

Kancelaria Adwokacka Kałaska Furmaga
ul. Obywatelska 26 lok. 3 piętro II
02-409 Warszawa