Prawo karne i wykroczenia

1. Kancelaria świadczy pomoc prawną w postępowaniu przygotowawczym m.in. poprzez:

  • udział w przesłuchaniach i innych czynnościach dotyczących Klienta przed organami ścigania,
  • sporządzanie pism procesowych, w tym zażaleń i wniosków dotyczących  stosowanych środków zapobiegawczych, wniosków dowodowych,
  • udział w posiedzeniach w przedmiocie zastosowania środków zapobiegawczych (m.in. tymczasowego aresztowania, poręczenia majątkowego),

2. W postępowaniu sądowym

3. W postępowaniu wykonawczym w sprawach z wniosków o: odroczenie wykonania kary, przerwę w wykonaniu kary, przedterminowe warunkowe zwolnienie oraz zmianę postanowienia o zarządzeniu wykonania zawieszonej kary pozbawienia wolności.

Kancelaria zapewnia również reprezentację oskarżycieli prywatnych w sprawach z oskarżenia prywatnego, w tym sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia.

Kancelaria świadczy także fachową pomoc prawną pokrzywdzonym, poczynając od sporządzenia pisemnego zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, poprzez reprezentowanie pokrzywdzonych na etapie postępowania przygotowawczego oraz sądowego jako oskarżyciela posiłkowego lub prywatnego lub powoda cywilnego aż do wydania prawomocnego orzeczenia. Zakres pomocy obejmuje m.in. sporządzanie subsydiarnych aktów oskarżenia, pozwów cywilnych,składanie wniosków dowodowych oraz środków zaskarżenia od niekorzystnych dla stron rozstrzygnięć merytorycznych kończących postępowanie.

Kancelaria prowadzi m.in. sprawy dotyczące przestępstw narkotykowych, tzw. błędów w sztuce lekarskiej, wypadków komunikacyjnych, w tym popełnionych przez nietrzeźwych kierowców, przestępstw przeciwko mieniu, życiu i zdrowiu, sprawy nieletnich, a także sprawy związane z popełnionymi wykroczeniami.


Kancelaria Adwokacka Kałaska Furmaga
ul. Obywatelska 26 lok. 3 piętro II
02-409 Warszawa