Prawo mieszkaniowe i spółdzielcze

Kancelaria zapewnia obsługę prawną Wspólnot Mieszkaniowych oraz Spółdzielni. Zakres usług obejmuje m.in.

 • ustanowienie zarządu wspólnoty mieszkaniowej, w tym rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • reprezentację wspólnoty w stosunkach zewnętrznych oraz wewnętrznych, tj. między wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali oraz zarządem,
 • zwoływanie i udział w zebraniu właścicieli lokali, udział w posiedzeniach zarządu, w tym przygotowywanie projektów uchwał oraz ich opiniowanie,
 • sporządzanie protokołów z posiedzeń i zebrań,
 • reprezentację wspólnoty przed sądem w postępowaniach w sprawie zaskarżenia uchwał właścicieli lokali przez członków wspólnoty,
 • sporządzanie pozwów i reprezentację wspólnoty mieszkaniowej przed sądem w postępowaniu o zapłatę przez członków należności z tytułu zarządu nieruchomością wspólną,
 • sporządzanie pozwów i reprezentacja wspólnoty mieszkaniowej przed sądem w postępowaniu o sprzedaż lokalu członka wspólnoty w drodze licytacji,
 • sporządzanie i opiniowanie statutów spółdzielni,
 • rejestrację spółdzielni w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • udział w posiedzeniach organów spółdzielni, w tym przygotowywanie projektów uchwał oraz ich opiniowanie, sporządzanie protokołów z posiedzeń,
 • zgłaszanie do Krajowego Rejestru Sądowego wszelkich zmian statutów spółdzielni w tym zmian osobowych organów spółdzielni,
 • reprezentację organów spółdzielni w postępowaniach w sprawie wykluczenia albo wykreślenia członka spółdzielni,
 • reprezentację organów spółdzielni przed sądem w postępowaniach w sprawie ustalenia nieistnienia albo nieważność uchwały walnego zgromadzenia bądź uchylenia uchwały.

Kancelaria Adwokacka Kałaska Furmaga
ul. Obywatelska 26 lok. 3 piętro II
02-409 Warszawa