Prawo zamówień publicznych

Kancelaria świadczy pomoc prawną przedsiębiorcom biorącym udział w postępowaniach z zakresu zamówień publicznych, w szczególności:

  • oferujemy stałe doradztwo dla podmiotów ubiegających się o zamówienia publiczne,
  • analizujemy dokumenty związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod względem formalno–prawnym,
  • sporządzamy i opiniujemy projekty umów o udzielenie zamówienia publicznego,
  • sporządzamy opinie i eksperty prawne na podstawie przekazanych dokumentów,
  • opracowujemy pisma procesowe i odwołania,
  • zapewniamy zastępstwo procesowym w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Zamówień Publicznych oraz sądami powszechnymi.

Kancelaria Adwokacka Kałaska Furmaga
ul. Obywatelska 26 lok. 3 piętro II
02-409 Warszawa