Stowarzyszenia i fundacje

Kancelaria zajmuje się doradztwem na rzecz stowarzyszeń, fundacji oraz organizacji pożytku publicznego. Usługi prawne obejmują w szczególności:

 • sporządzanie i opiniowanie statutów stowarzyszenia,
 • rejestrację stowarzyszeń w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • sporządzanie i opiniowanie regulaminów walnego zebrania członków, zarządu i komisji rewizyjnej stowarzyszenia,
 • zwoływanie i udział w walnym zebraniu członków, udział w posiedzeniach organów stowarzyszenia, w tym przygotowywanie projektów uchwał oraz ich opiniowanie, sporządzanie protokołów z posiedzeń i zebrań,
 • zgłaszanie do Krajowego Rejestru Sądowego wszelkich zmian statutu stowarzyszenia w tym zmian osobowych organów
 • reprezentacja stowarzyszenia przed organami nadzoru,
 • sporządzanie i opiniowanie statutów fundacji,
 • rejestracja fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • sporządzanie i opiniowanie regulaminów zarządu fundacji,
 • zgłaszanie do Krajowego Rejestru Sądowego wszelkich zmian statutu fundacji w tym zmian osobowych organów,
 • reprezentacja fundacji w postępowaniu przed sądem w sprawie o uchylenie uchwały zarządu fundacji oraz o zawieszenie zarządu fundacji i wyznaczenie zarządcy przymusowego,
 • doradztwo prawne w zakresie likwidacji fundacji.

Kancelaria Adwokacka Kałaska Furmaga
ul. Obywatelska 26 lok. 3 piętro II
02-409 Warszawa