Prawo cywilne

Adwokat od Prawa Cywilnego

Poszukujesz adwokata od Prawa Cywilnego? Nasza kancelaria składa się z zespołu ekspertów od prawa cywilnego, wspierających klientów indywidualnych jak i klientów biznesowych, zmagających się z problemami dotyczącymi tego obszernego działu prawnego. Kodeks Postępowania Cywilnego reguluje niemalże każdy obszar życia codziennego. Prawo cywilne jest bardzo rozległym działem prawnym, regulującym wiele aspektów oraz stosunków cywilnoprawnych, z którym mamy najczęściej do czynienia.

W sprawach z kodeksu postępowania cywilnego wspieramy klientów przed sądami m.in. o:

 • ochronę dóbr osobistych,
 • uznanie za zmarłego,
 • naprawienie szkody wskutek ujawnienia informacji poufnych osobom trzecim,
 • uznanie czynności prawnej za nieważną (jako sprzecznej z ustawą lub mającej na celu obejście ustawy,
 • stwierdzenie obowiązku złożenia oświadczenia woli,
 • uznanie czynności prawnej za nieważną (jako niezgodnej z zasadami współżycia społecznego),
 • stwierdzenie nieważności oświadczenia woli z powodu braku świadomości lub swobody,
 • uznanie umowy za bezskuteczną (z przyczyn niemożności zadośćuczynienia roszczeniu osoby trzeciej),
 • stwierdzenie nieważności oświadczenia woli ze względu na jego pozorność,
 • przeciwko właścicielowi nieruchomości o zaniechanie naruszeń (immisji),
 • stwierdzenie nieważności oświadczenia woli z powodu błędu,
 • wykupienie zajętej części gruntu,
 • stwierdzenie nieważności oświadczenia woli z powodu bezprawnej groźby,
 • zwrot świadczenia oraz o odszkodowanie przeciwko nieumocowanemu pełnomocnikowi,
 • rozgraniczenie nieruchomości,
 • ustanowienie służebności drogi koniecznej,
 • stwierdzenie zasiedzenia własności,
 • zobowiązanie do przeniesienia własności nieruchomości (na podstawie umowy zobowiązującej),
 • zapłatę znaleźnego,
 • wynagrodzenie związane z zarządem rzeczą wspólną,
 • ustalenie prawa własności,
 • zniesienie współwłasności ruchomości i nieruchomości,
 • wydanie rzeczy (powództwo windykacyjne),
 • przywrócenie stanu zgodnego z prawem (powództwo negatoryjne),
 • zaniechanie naruszeń (powództwo negatoryjne),
 • wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy, o zwrot pożytków oraz odszkodowanie za zużycie rzeczy,
 • przeniesienie własności działki zajętej na wzniesienie na niej budynku za odpowiednim wynagrodzeniem,
 • przedłużenie użytkowania wieczystego,
 • przeciwko użytkownikowi wieczystemu o odszkodowanie za szkody wynikłe z niewłaściwego korzystania z oddanego mu gruntu,
 • ochronę praw rzeczowych ograniczonych,
 • wydanie przedmiotu użytkowania wraz z roszczeniem o naprawienie szkody z powodu pogorszenia rzeczy,
 • zniesienie służebności gruntowej za wynagrodzeniem,
 • zamianę służebności osobistej na rentę,
 • powództwo zastawcy przeciwko zastawnikowi o wydanie rzeczy,
 • zmianę wysokości świadczenia pieniężnego (waloryzacja),
 • uznanie ogólnych warunków umów za bezskuteczne,
 • unieważnienie umowy z powodu wyzysku,
 • zawarcie umowy przyrzeczonej,
 • zwrot zadatku w podwójnej wysokości,
 • zapłatę z tytułu nienależnego świadczenia,
 • naprawienie szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania,
 • upoważnienie przez sąd do wykonania na koszt dłużnika (wykonanie zastępcze),
 • zapłatę kary umownej,
 • ochronę wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika (tzw. skarga pauliańska,),
 • zwrot przedmiotu darowizny.

 

Skupiamy się na doradztwie strategicznym, szczegółowo analizując sytuacje, w której znajduje się klient oraz weryfikując przepisy i pomagając w podjęciu optymalnych kroków, wskazując najbardziej korzystne kierunki, które pozwalają likwidować istniejące i potencjalne problemy. Dzięki usłudze doradztwa prawnego, klient chroniony jest przed popełnieniem błędów, które mogłyby przysporzyć niekorzystnych strat finansowych.

Dokumenty, umowy i regulaminy, zawsze przygotowywane są zgodnie z wymogami prawa. W przypadku umowy długoterminowej z naszą kancelarią, zapewniamy aktualizacje w dokumentach, umowach i regulaminach, w przypadku  zmian w ustawach, przepisach prawnych.

Zadzwoń